چهارشنبه 5 آبان‌ماه سال 1389

فرصت کم
هرگز فرصت کم رو با سرعت زیاد جبران نکنید


قطعا دچار حادثه میشوید