چهارشنبه 19 آبان‌ماه سال 1389

سلامدر شگفتم


که سلام آغاز هر دیدار است


ولی در نماز پایان است


شاید این بدین معنی است که پایان نماز آغاز دیدار است