شنبه 22 آبان‌ماه سال 1389

غم تنهایی

   هر چه گشتم در این شهر نبود اهل دلی                                 که ببیند غم تنهایی و دلتنگی ما                                                     ما که در دوره خود هیچ ندیدیم وفا                                                                        بعد ما هر که وفا دید زه ما یاد کند