یکشنبه 14 آذر‌ماه سال 1389

کلید های زندگی ( 4 - صحبتی با آقایان )


آقایان یادتون باشه


در زندگی هر زن همواره سه تا مرد وجود داره همیشه


1 مردی که در اندیشه اون زنه

اون مرد ممکنه یه دانشمند باشه ، ممکنه یه فیلسوف باشه ، ممکنه یک ورزش کار باشه ، ممکنه یک شخصیت اخلاقی باشه

یه شخصیتی که از لحاظ خرد براش الگو هست


2 مردی که در قلب اون زنه


3 مردی که تو آغوشه اون زنه ( یعنی شوهرش )


کاری با اون مردی که در مغز زنه نداریم که کی باشه اون مهم نیست


ولی آقایان


اگه اون مردی که در قلب زنه و مردی که در آغوش زنه ( یعنی شوهرش )


یکی نباشن


زندگی شما فاجعه هست


و مسببش خودتی آقای مرد که مردی که در قلب زنه و مردی که در آغوش زنه

دو تا می شن آقای عزیز


چه سعادت آمیزه اون زندگی که


مردی که در ذهن زن و قلب زن و آغوش زن هست


هر سه تاش یک نفر باشه چه سعادت آمیزه