سه‌شنبه 7 دی‌ماه سال 1389

چند کلامی از مولا علی (ع)
امام علی (ع)


اگر دری از خوشبختی به روی شما بسته می شود ، بدون شک

همان زمان در دیگری از خوشبختی به روی شما گشوده شده اما

شما چنان به در بسته خیره شده اید که متوجه در باز شده نیستید


 * * *

مهم نیست که تو چقدر زنده ای  ، مهم اینست که چقدر زندگی

می کنی ، مهم نیست که چقدر داری ، مهم اینست که چقدر

می بخشی مهم نیست که چقدر درد می کشی ، مهم اینست که چقدر صبر می کنی  ، مهم نیست که برای تو چه اتفاقی می افتد ، مهم اینست که تو چه تصمیمی می گیری .