سه‌شنبه 7 دی‌ماه سال 1389

ده فرمان 


1 – منتظر باشید ولی ، متوقف نباش

2 – تامل کن ، معطل نکن

3 – جسور باش ، گستاخ نباش 

4 – سرسخت باش ، لجباز نباش 

5 – صبور باش ، بی خیال نباش 

6 – ساده باش ، ساده لوح نباش 

7 – شتاب کن ، شتاب زده عمل نکن 

8 – بگو آره ، نگو حتما 

9 – بگو نه ، نگو هرگز

10 – بگو برات می مونم ، نگو برات می میرم