یکشنبه 12 دی‌ماه سال 1389

پروردگارا

پروردگارا !

هرگز در رحمت تو بسته نیست ، ماییم که دست و پا بسته ایم

پروردگارا رهایمان کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا !

در شگفتم

از کسی که قصه خودش را نمی خوردقصه روزیش را می خورد

پروردگارا آگاهمان کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا !

سالیانی می پنداشتیم که ما حافظ دین توایم

حال می فهمیم که این دین توست که حافظ ماست

پروردگارا بیدارمان کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا !

آدم (ع) با یک گناه

ازبهشت رانده شد و ما با هزاران گناه امید به بهشت تو داریم

پروردگارا  امیدوارمان کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا !

هر انسانی خود واحد بی شریکی است ، چگونه تو را شریک باشد

خدایا موحدمان کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا !

ممنون لطف توایم که یادمان دادی اگر هزار بار دیگر هم تقسیم شود

به ما باز آنچه می رسد که از اول دادی

خدایا قانعمان کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا !

خورشید را نمی توانیم خیره شویم

چگونه خورشید آفرین را خیره شویم

خدایا عاقبت اندیشمان کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا !

از تو شرمنده ایم که بندگی نکردیم و

از خود شرمنده ایم که زندگی نکردیم

دوباره متولدمان کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا !

آفتابگردان و آفتاب پرست عاشق آفتاب باشند و ما

عاشق آفتاب آفرین نباشیم ؟

خودت عاشقمان کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا !

مویمان سپید گردیدو خویمان سپید نگردید

سفید بختمان کن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا !

مباد مباد وقتی بیدار شویم که دیگر وقت خواب است