چهارشنبه 15 دی‌ماه سال 1389

مظلومیت زن از نظر دکتر شریعتی


دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر .....

می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسر هستی  . . . . .

برای ازدواجش در هر سنی اجازه ولی لازم است و تو هر زمان که بخواهی به لطف قانونگذار

می توانی ازدواج کنی . . . . .

در محبسی به نام بکارت زندانی است و تو . . . . . .

و کتک می خورد و تو محاکمه نمی شوی . . . . .

و میزاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی . . . . .

و درد میکشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد . . . . .

و بی خوابی میکشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی . . . . .

مادر میشود و همه میگویند نام پدر . . . . .

و هر روز او متولد می شود ، عاشق می شود ، مادر می شود ، پیر می شود و می میرد . . . . .

و قرن هاست که او ، عشق می کارد و کینه درو میکند چرا که در چین و شیار های صورت

مردش به جای گذشت زمان جوانی بر باد رفته اش را میبیند و در قدم های لرزان مردش ،

گام های شتابزده جوانی برای رفتن و دردهای منقطع قلب مرد ، سینه ای را به یاد می آورد

که تهی از درد بود و پیری مرد رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده می کند . . . . .

و این رنج است . . .