یکشنبه 19 دی‌ماه سال 1389

خورشید بی غروب منآفتاب من نه در مشرق است نه در مغرب در مشرق نیست

زیرا سالهاست که از طلوعش گذشته از افق دور شده است به اوج آسمان آمده است

در مغرب نیز نیست او اهل غروب نیست او خورشید بی غروب من است .