یکشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1390

هنر عشق ورزیدن
روزی مردی عقربی را دید که درون آب دست و پا می زند


او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهد , اما عقرب انگشت او را نیش زد


مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد , اما عقرب بار دیگر او را نیش زد


رهگذری او را دید و پرسید:


”برای چه عقربی را که نیش می زند , نجات می دهی”؟


مرد پاسخ داد:”این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم !