یکشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1390

عشق


عشق ایستادن زیر باران و با هم خیس شدن نیست عشق این است:


که یکی برای دیگری چتر شود و دیگری نفهمد که چرا خیس نشد