یکشنبه 14 آذر‌ماه سال 1389

کلید های زندگی ( 1 - تفاهم )کلید زندگی زن و شوهر و تداوم آن تفاهم است .


تفاهم یعنی چه ؟


تفاهم از سه تا ت تشکیل شده یعنی :


توانایی  ، تحمل ، تفاوت ها


تفاهم درک متقابل و همدیگر رو فهمیدن و این حرفا نیست 


بتونی تفاوت هایی که با همسرت داری عملا علنا تحمل کنی !


فقط ادعا نکنی که من درکش می کنم ! این بدرد نمیخوره باید پاش بمونی


این یکی از کلید های زن و شوهر هاست