جمعه 17 دی‌ماه سال 1389

شرافت مردشرافت مرد به بکارت  زن می ماند ، یک بار که لکه دار شود ، دیگر قابل جبران نیست .