شنبه 18 دی‌ماه سال 1389

خدای من
خدای من :


اگر تمام خلق گرگ های هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد


تو مهربان و جاودان آسیب ناپذیر من هستی


ای پناهگاه ابدی تو میتوانی جانشین همه بی پناهی ها شوی .