شنبه 18 دی‌ماه سال 1389

میلاد امام محمد باقر (ع)میلاد با سعادت امام محمد باقر (ع) بر همه شیعیان جهان مبارک باد
امام محمد باقر (ع)


سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرد, اگر چه او خود , بدان عمل نکند


*   *   * 


از کسالت و تنگـدلى بپرهیز که این دو کلید هر بدى باشند

هر که کسالت ورزد حقـى را نپـردازد

و هـر که تنگـدل شـود بـر حق شکیبـا نبود