جمعه 7 آبان‌ماه سال 1389

رسیدن به تعادل
انسان تحت چهار شرط به تعادل می رسد


هرگاه لذت برای جسم


شادی برای قلب


خوشحالی برای فکر و شعف برای روح


برای او حاصل بشود


انسان به تعادل رسیده است