پنج‌شنبه 20 آبان‌ماه سال 1389

دنیادنیا را بد ساخته اند...


کسی را که دوست داری، تورادوست نمی دارد.


کسی که تورا دوست دارد، تو دوستش نمی داری


اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد


به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند


و این رنج است. زندگی یعنی این.